Friday, 20 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 22 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 2:14-18)
14. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: "Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde:
15. "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur (ongeveer 9.00 vm) in die môre. 
16. "Maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is: 
17. "En in die laaste dae," spreek God: "Sal Ek van My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 
18. "En ook op my diensknegte en diensmaagde, sal ek in dié dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer." 

Sunday 22 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:14-18)
14. But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them: "You Jews and all you residents of Jerusalem, let this be explained to you, so that you will know and understand; listen closely to what I have to say:
15. "For these men are not drunk, as you imagine, for it is (only) the third hour (about 9:00 a.m.) of the day;
16. "But (instead) this is (the beginning of) what was spoken through the prophet Joel:
17. "And it shall come to pass that in the last days," God declares, "that I will pour out My Spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy (telling forth the divine counsels) and your young men shall see visions (divinely granted appearences), and your old men shall dream (divinely suggested) dreams. 
18. "Yes, and on My manservants also, and on my maidservants in those days, I will pour out My Spirit, and they shall prophesy (telling forth the divine counsels and predicting future events, pertaining especially God's Kingdom)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Wednesday, 18 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 21 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:8-13)
8. 'En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal (dialek) waarin ons gebore is?
9. 'Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesópotamië Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10. 'Frígië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libíë by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11. Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.'
12. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander: 'Wat kan dit tog wees?'
13. Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol soetwyn!'
 
Saterdag 21 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:8-13)
8. 'Then how is it that we hear, each of us, in our own particular dialect to which we were born?
9. 'Parthians and Medes and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea and Capadocia, Pontus and (the province of) Asia, 
10. 'Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya about Cyrene. and the transient residents from Rome, both Jews and the proselytes (to Judaism) from other religions. 
11. 'Cretans and Arabians too - we all hear them speaking in our own native tongues (and telling of) the mighty works of God!
12. And all were beside themselves with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another: 'What can this mean?'
13. But others made  joke of it and derisively said: 'They are simply drunk and full of sweet (intoxicating) wine.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Sunday, 15 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:13,14)
13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus en Andréas, Filippus, Thomas en Bartholomeus, Mattheus en Jakobus die seun van Alphéus, en Simon die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 
14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue, en met Maria, die moeder van Jesus, en met Sy broers. 

Monday 16 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:13,14)
13. And when they had entered the city, they mounted the stairs to the upper room where they were (indefinitely) staying - Peter and John and James and Andrew; Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas, son of James. 
14. All of these with their minds in full agreement devoted themselves steadfastly to prayer, (waiting together), with the women and Mary, the mother of Jesus, and with His brothers. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Saturday, 14 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 1:15-19)
15. En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan - die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig - en gesê; 
16. 'Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17. 'want hy is saam met ons getal gereken, en het die lot van hierdie bediening verkry. 
18. 'Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;
19. 'en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.'

Tuesday 17 Aptil 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:15-19)
15. Now on one of those days, Peter arose among the brethren, the whole number of whom gathered together, was about a hundred and twenty.  
16. 'Brethren,' he said: 'It was necessary that the Scripture be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the lips of David, about Judas who acted as guide to those who arrested Jesus. 
17. 'For he was counted among us and received (by divine allotment) his portion in this ministry. 
18. 'Now this man obtained a piece of land with the (money paid him as a) reward for his treachery and wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle (of his body) and all his intestines poured forth.'
19. 'And all the residents of Jerusalem became acquainted with the facts, so that they called the piece of land in their own dialect - Akeldama, that is: Field of Blood.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:15-17)
15. En toe hulle klaar was
Met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer aa hulle hier?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek U lief het.' Hy sê vir hom: "Laat My lammers wei."
16. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek u liefhet.' Hy sê vir hom: "Paa My skape op."
17. Hy bra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Petrus het hartseer geword omdat Hy hom die derde maal vrs: "Het jy My lief?"Petrus antwoord Hom: 'Here, U weet dst ek U liefhet!' Hy sê vir hom: "Laat My skape wei." 

Tuesday 10 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:18-22)
18.  Toe jy jonk was het jy jouself omgord en gewandel waar jy ookal wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitstrek en iemand anders sal jou omgord, en jou neem waar jy nie wil gaan nie." 
19. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter tipe dood Petrus God sou verheerlik. Hierna sê Hy vir hom: "Volg My!"
20. Maar toe Petrus omdraai, sien hy die dissipel vir wie Jesus liefgehad het, volg - die een wat op Sy bors geval en gevra het: 'Here, wie is U verraaier?'
21. Toe Petrus hom sien, sê hy vir Jesus: 'Here, wat van hierdie man?'
22. Jesus sê vir hom: "As Ek wil hê dat hy moet bly tot Ek kom, wat is dit vir jou?"

Wednesday 11 April  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:18-22)
18. "I assure you, most solemnly I tell you, when you were young you girded yourself (put on your own belt or girdle) and you walked about wherever you pleased to go. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will put your girdle around you and carry you where you do not wish to go."
19. He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. After this, He said to him: "Follow Me!"
20. But Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved, following - the one who also had leaned back on His breast at the supper and had said: 'Lord, who is it that is going to betray You?'
21. When Peter saw him he said to Jesus: 'Lord, what about this man?'
22. Jesus said to him: "If I want him to stay (survive, live) until I come, what is that to you?"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Ashleigh Ford for this lovely photo, as illustration. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

LDonderdag 12 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johanmes 21:23-25)
23. Hierdie Woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar: "As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?"
24. Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.  
25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen.  

Thursday 12 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:23-25)
23. So word went out among the brethern that this disciple was not going to die: yet Jesus did not say to him that he was not going to die, but, "If I want him to stay (survive, live) till I come, what is that to you!"
24. It is this same disciple who is bearing witness to these things and has recorded (written) them; and we (well) know that his testimony is true.     
25. And there are also many other things which Jesus did. If they should be all recorded one by one (in detail), I suppose that even the world itself could not contain (have room) for the books that would be written. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 13 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

Alles dui daarop dat Lukas die volgende verslae geskryf het. 
(Handelinge 1:1-4)
1. Die eerste verhaal, Theófilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het,
2. tot op die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het; 
3. aan wie Hy ook, ná Sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. 
4. En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar moet wag op die belofte van die Vader, "wat julle," het Hy gesê: "van My gehoor het."

Friday 13 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:1-4)
1. On the former account (which I prepared) O Theophilus, I made (a continuous report) dealing with all the things which Jesus began to do and teach. 
2. Until the day when (He ascended, after He through the Holy Spiritl had instructed and commanded the apostles, whom He had chosen. 
 3. To them also He showed Himself alive after His passion (His suffering in the garden and on the cross) by a series of many convincing demonstrations (unquestionable evidences and  infallible proofs), appearing to them during forty days and talking (to them) about the things of the kingdom of God.  
4. And while being in their company and eating with them, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, of which
He said: "You have heard Me speak." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 14 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:5-8)
5. "Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank ná hierdie dae nie."
6. Die wat bymekaar gekom het, vra Hom toe en sê: 'Here, gaan U in hierdie tyd weer die Koninkryk van God oprig?'
7. En Hy antwoord hulle: "Dit kom julle nie toe om dis tye en geleenthede te weet, wat die Vader deur Sy eie mag bepaal het nie;
8. "maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom; en julle sal My getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judéa en Samaría, en tot aan die uiterste van die aarde."
 
All indications are that Luke recorded these reports in 'Acts.'

Saturday 14 April  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1 5-8)
5. "For John baptized with water, but not many days from now you shall be baptized with ths Holy Spirif."
6   So when they were assembled, they asked Him: 'Lord, is this the time when You will re-establish the kingdom, and restore it to Israel?'
7. He said to them: "If is not for you to become acquinted with and know what time brings (the things and events of time and their definite periods) or fixed years and seasons (their critical niche in time), which the Father Has appointed (fixed and reserved) by His own choice and authority and personal power.  
8. "But you shall receive power (ability, efficiency, and might) when the Holy Spirit comes upon you, and you ahall be My witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria and to the ends (the very bounds) of the earth."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 15 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:9-12)
9. En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en 'n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 
10. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 
11. wat sê: "Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het."
12. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatsreis ver. 

Sunday 15 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:9--12)
9. And when He had said this, even as they were looking (at Him), He was caught up, and a cloud received and carried Him away, out of their sight. 
10. And while they were gazing intently into heaven as He went, behold, two men (dressed) in white robes, suddenly stood beside them, 
11. who said: "Men of Galilee, why do you stand, gazing into heaven? This same Jesus Who was caught away, and lifted up from among you into heaven, will return in (just) the same way in which you saw Him go into heaven. 
12. Then (the disciples) went back to Jerusalem from the hill called Olivet, which is near Jerusalem, (only) a Sabbath day's journey, three quarters of a mile away. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 18 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:20-26)
20. "Want daar staan geskrywe in die Boek van Psalms: "Laat sy woonplek woes word, en laat daar geen inwoner in woon nie!" En: "Laat 'n ander een sy opsienersamp neem."
21. "Van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in- en uitgegaan het, 
22. "van die doop van Johannes af, tot op die dag dat Hy van ons opgeneem is - van hulle moet daar een saam met ons getuie word van Sy opstanding."
23. En hulle het twee voorgestel: Josef wat genoem word Bársabas, met die bynaam van Justus, en Mathías. 
24. En hulle het gebid en gesê: 'Here, wat die harte van almal ken, wys ons uit hierdie twee die een aan wat U uitverkies het, 
25. 'om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, om heen te gaan na sy eie plek.'
26. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthías geval; en hy is gekies om saam met die elf apostels te wees. 

Wednesday 18 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:20-26)
20. "For in the Book of Psalms it is written: 'Let his place of residence become deserted and gloomy, and let there be no one to live in it,' and again: 'Let another take his position or overseership.'
21. "So one of the other men who have accompanied us (apostles) during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, 
22. "from the baptism of John at the outset, until the day when he was taken up from among us - one of these men must join with us, and become a witness to testify to His resurrection." 
23. And they accordingly proposed (nominated) two men, Joseph called Barsabbas, who was surnamed Justus, and Matthias. 
24. And they prayed and said: 'You Lord Who know all hearts (their thoughts, passions, desires, appetites, purposes, and endeavours), indicate to us which one of these two You Have chosen 
25. 'to take the place in this ministry and receive the position of an apostle, from whom Judas fell away and went astray to go (where he belonged) to his own (proper) place.'
26. And they drew lots (between the two), and the lot fell on Matthias; and he was added to and counted with the eleven apostles (special messengers).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Louie Giglio for this photo. It comes from his book: "The comeback." Many stories in this book are about people successfully overcoming obstacles as part of their comeback process. 
A person goes from hurting to healed, from addicted to free, from sorrow to joy, from loss to gain. 
These stories are powerful and true. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 19 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:1-4)
1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. 
2. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. 
3. En toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. 
4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. 

Thursday 19 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:!-4)
1. And when the day of Pentecost had fully come, they were all assembled together in one place,
2. when suddenly there came a sound from heaven, like the rushing of a violent tempest blast, and it filled the whole house in which they were sitting. 
3. And there appeared to them tongues resembling fire, which were separated and distributed, and which settled on each one of them. 
4. And they were all filled (diffused throughout their souls) with the Holy Spirit and began to speak in other (different, foreign) languages (tongues), as the Spirit kept giving them, clear and loud expression (in each tongue in appropriate words).  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Ashleigh Ford for the very appropriate and powerful illustrating picture she kindly sent me, to use for this blog. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 20 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:5-7)
5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. 
6. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal (spesifieke dialek) praat;
7. en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar: 'Is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie?' 

Friday 20 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:5-7)
5. Now there were then residing in Jerusalem Jews, devout and God-fearing men from every country under heaven. 
6. And when this sound was heard, the multitude came together and they were astonished and bewildered, because they heard the apostles speaking in his own (particular) dialect;
7. and they were beside themselves with amazement, saying: 'Are not all these who are talking Galileans?'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Monday 9 April 2018. 

PEARL FOR EVERY DAY:

(John 21:9-14)
9. When they got out on the beach, they saw a fire of coals there, and fish on it (cooking), and bread. 
10. Jesus said to them: "Bring some of the fish which you have just caught. 
11. So Simon Peter went aboard and hauled the net to land, full of large fish, one-hundred-and-fifty-three of them; and though there were so many of them, the net was not torn. 
12. Jesus said to them: "Come and have breakfast." But none of the disciples ventured or dared to ask Him: 'Who are You?' because they well knew that it was the Lord. 
13. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so also with the fish. 
14. This was now the third time that Jesus revealed Himself (appeared, was manifest) to the disciples, after He had risen from the dead.  

Maandag 9 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:9-14)
9. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond, en vis daarop lê, en brood. 
10. Jesus sê vir hulle: "Bring van die visse wat julle nou gevang het,"
11. Simon Petrus het in die skuit geklim, en die net op die land getrek, vol groot visse, honderd-drie-en-vyftig in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. 
12. En Jesus sê vir hulle: "Kom eet!"
En niemand van die dissipels het dit gewaag om Hom te vra: 'Wie is U?'
nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. 
13. En Jesus het gekom en die brood geneem en aan hulle gegee, so ook die vis. 
14. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het, nadat Hy opgestaan het uit die dode.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).