Monday, 19 March 2018

PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 20 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:6-9)
6. "En as dáár 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit na julle terugkeer. 
7. "Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.  
8. "En in watter stad julle ookal mag ingaan, en hulle jul ontvang, eet wat julle voorgesit word. 
9. "En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: 'Die koninkryk van God het naby julle gekom.'"

Tuesday 20 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:6-9)
6. "And if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish, shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 
7. "And stay on in the same house, eating and drinking what they provide, for the labourer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house. 
8. "Whenever you go into a town and they receive and accept and welcome you, eat what is set before you.  
9. "And heal the sick in it and say to them: 'The kingdom of God Has come close to you.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by:
Bethel Prayer Fellowship. Many thanks to them!

Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:10-12)
10. "Maar watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan op sy strate en sê: 11. "'Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het.'
12. "En Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in dié dag, as vir daardie stad."

PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 21 March 2018. 
(Luke 10:10-12)
10. "But whenever you go into a town and they do not receive and accept and welcome you, go out into its streets, and say: 
11. "'Even the dust of your town that clings to our feet, we are wiping off against you; yet know and understand this: The kingdom of God has come near you.'"
12. "I tell you, it shall be more tolerable in that day for Sodom than for that town."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Tuesday 20 March 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10: 4-
4. 
5. 
6. 

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:4-
4. 
5. 
6. "And  if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for drawing our attention to this profound Bible verse. 


Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 17 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:49-56)
49. En Johannes het geantwoord, en gesê: 'Meester, ons het iemand gesien wat in U Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U nie saam met ons volg nie.'
50. Maar Jesus sê vir hom: "Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons."
51. En toe die dae van Sy opneming nader kom, het Hy Sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, 
52. en boodskappers voor Hom uitgestuur; en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir Hom klarigheid te maak.  
53. En hulle het Hom nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem op reis was. 
54. En toe Sy dissipels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle: 'Here, wil U hê dat ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elía ook gedoen het?'
55. Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: "Julle weet nie van hoedanige Gees julle is nie;
56. "want die Seun van die Mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red."

Saturday 17 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:49-56)
49. 'Master' said John, 'We saw someone driving out demons in Your Name, and we tried to stop him, because he is not of us.' 
50. "Do not stop him," Jesus said. "For whoever is not against you, is for you."
51. As the time aproached for Him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. 
52. And He sent messengers out ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for Him,
53. but the people would not welcome or receive or accept
Him, because He was heading for Jerusalem.  
54. When the disciples James and John saw this, they asked: 'Lord do You want us to call fire down from heaven to destroy them?'
55.But Jesus turned and rebuked and severely censured them. He said: "You do not know of what sort of Spirit you are,
56. "for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them (from the penalty of eternal death)." Then He and His disciples journeyed on to another village. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Joey Gates for the lovely and yet powerful 'good morning' declaration. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 18 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:57-62)
57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom: 'Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan.'
58. Toe sê Jesus vir hom: "Die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy Sy hoof kan neerlê nie."
59. En Hy sê aan 'n ander een: "Volg My!" Maar hy antwoord: 'Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.'
60. En Jesus antwoord hom: "Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God." 
61. En 'n ander een het ook gesê: 'Here ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.'
62. En Jesus antwoord hom: "Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie."

Sunday 18 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:57-62)
57. And it occurred that as they were going along the road, a man said to Him: 'Lord, I will follow you wherever You go.'
58. And Jesus told him: "Foxes have lurking holes, and the birds of the air have roosts and nests, but the Son of Man Has no place to lay His head."
59. And He said to another: "Become My disciple, side with My party, and accompany Me!" But he replied: 'Lord, permit me first to bury (await the death of) my father.'
60. But Jesus said to him: "Allow the dead to bury their own dead; but as for you, go and publish abroad, throughout all regions the Kingdom of God." 
61. Another also said: 'I will follow You Lord, and become Your diciple; but let me first say good-bye to those at my home.'
62. Jesus said to him: "No one who puts his hands to the plow and looks back (to the things behind), is fit for the kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).

Many thanks to John Hagee Ministries for this powerful statement. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 19 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:1-5)
1. En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur, na elke stad of plek waar Hy sou kom. 
2. Hy sê toe vir hulle: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in Sy oes uitstuur. 
3. "Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.
4. "Moenie 'n beurs of 'n reissak of ekstra skoene saamdra nie, en groet niemand op die pad nie.
5. "En in watter huis julle ookal mag ingaan, sê eers: 'Vrede vir hierdie huis.'"

Monday19 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 10:1-5)
1. Now after this the Lord chose and appointed seventy others, and sent them out ahead of Him, two by two, into every town and place where He Himself was about to come (visit).
2. And He said to them: "The harvest indeed is abundant (there is much ripe grain), but the farmhands are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out labourers into His harvest. 
3. "Go your way; behold, I send you out like lambs into the midst of wolves.
4. "Carry no purse, no provisions bag, no (change of) sandals; refrain from (retarding your yourney by) saluting and wishing anyone well along the way. 
5. "Whatever house you enter, first say: 'Peace be to this household!' (Freedom from all the distresses that result from the sin be with this family).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:46-48) 
46. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle dan tog die grootste was. 
47. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem Hy 'n kindjie en laat dié by Hom staan, 
48. en Hy sê vir hulle: "Elkeen wat hierdie kindjie ontvang in My Naam, ontvang My, en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het; want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees."

Thursday 15 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:46-48)
46. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. 
47. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside Him. 
48. Then He said to them: "Whoever welcomes the little child in My Name, welcomes Me; and whoever welcomes Me, welcomes the One Who sent Me. For it is the one who is least among you all, who is the greatest."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for the "Devine Message" from God, which she sent my way. PÊREL VIR ELKE DAG /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 14 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:43-45)
43. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, sê Hy vir Sy dissipels:
44. "Bewaar hierdie woorde in julle ore; want die Seun van die Mens sal oorgelewer word in die hande van die mense."
45. Maar hulle het hierdie woorde nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie; en hulle was bang om Hom iets te vra oor hierdie Woord. 

Wednesday 14 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:43-45)
43. And they were all amazed at the greatness of God. While everyone was marvelling at all that Jesus did, He said to His disciples: 
44. "Listen carefully to what I Am about to tell you: The Son of Man is going to be delivered into the hands of men."
45. But they did not understand what this meant. It was hidden from them, so that they did not grasp it, and they were afraid to ask Him about it. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 13 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:37-42)
37. En op die volgende dag toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare Hom tegemoet. 
38. En daar roep 'n man uit die skare en sê: 'Meester, ek bid U, kyk tog na my seun, want hy is my enigste.
39. 'En kyk, 'n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in sy mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom.  
40. 'En ek het U dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie.'
41. Toe antwoord Jesus en sê: "O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier."
42. En toe hy nog aankom, skeur die duiwel hom, en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees, en hom aan sy vader teruggegee.  

Tuesday 13 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9.37-42)
37. The next day when they came down from the mountain, a large crowd met Him.  
38. A man in the croud called out: 'Teacher, I beg You to look at my Son, for he is my only child.
39. 'A spirit seizes him and he suddenly screams; it throws him in convulsions so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroys him.   
40. 'I begged Your disciples to drive it out, but they could not.'
41. "You unbelieving and perverse generation," Jesus replied. "How long shall I stay with you, and put up with you? Bring your son here."
42. Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


"PRAYING THE SCFIPTURES FOR YOUR ADULT CHILDREN." Written by Jodie Berndt.  


Monday, 5 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:7-10)
7. Herodes die viervors hoor toe van al die dinge wat deur Jesus gedoen is; en hy was met die saak verleë, omdat deur sommige gesê is: 'Johannes is uit die dode opgewek,'
8. en deur ander 'Elía het verskyn,'en deur ander: 'Een van die profete het opgestaan' 
9. En Herodes het gesê: 'Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie ander Man van Wie ek sulke dinge hoor?' En hy het probeer om Hom te sien. 
10.  En toe die apostels terugkom, en Hom alles vertel wat hulle gedoen het, het Hy hulle saamgeneem en in die eensaamheid gegaan na 'n verlate plek van 'n stad genaamd Betsáida. 

Tuesday 6 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:7-10)
7. Now Herod the tetrarch heard of all that was being done by (Jesus), and he was thorougly perplexed and troubled, because it was said by some that John the Baptist had been 
raised from the dead.    
8. And by others that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had come back to life.  
9. But Herod said: 'John I beheaded; but Who is this about Whom I learn such things by hearsay? And he sought to see Him. 
10. Upon their return, the apostles reported to Jesus all that they had done. And He took them (along with Him) and withdrew into privacy near a town called Bethsaida. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Alta van Vuuren who kindly sent this message from pastor Joel Osteen my way, to use as an illustration to a blog. May God bless you richly Alta! Love, your aunt.