Tuesday, 15 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 21 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:17-20)
17. En die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was - dit was die party van die Sadduseërs - en hulle was met nydigheid vervul,
18. en hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbare gevangenis gesit. 
19. Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê:
20. "Gaan heen, en staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie (die ewige) lewe in Christus)."

Monday 21 May  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:17-20)
17. Then the high priest rose up, and those who were with him (the sect of the Sadducees), and they were filled with indignation,
18. and laid their hands on the appostles, and put them in the public prison. 
19. But during the night an angel of the Lord opened the prison doors and, leading them out, said:
20. "Go, take your stand in the temple courts, and declare to the people the whole doctrine concerning the Life (the eternal Life which Christ revealed).  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag16 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 5:1-5)
1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra 'n eiendom verkoop, 
2. en ook met die medewete van sy vrou, van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring, en aan die voete van die apostels neergelê.  
3. Toe sê Petrus: "Ananías, waarom het die satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou?
4. "As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God."
5. En toe Ananías hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe; en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. 

Wednesday 16 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:1-5)
1. But a certain man named Ananias, with his wife Sapphira his wife, sold a possession. 
2. And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. 
3. But Peter said: "Ananias, why has satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and keep back part of the price of the land for yourself? 
4. "While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God."
5. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Robbie Le Hanie for sending this very powerful and appropriate section of Scripture my way, to use accordingly. May God bless you richly Robbie!

Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 17 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:6-11)
6. Daarna het die jongmanne opgestaan, en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. 
7. En ná verloop van omtrent drie uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. 
8. En Petrus het haar aangespreek: "Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het?" En sy sê: 'Ja, vir soveel.' 
9. En Petrus sê vir haar: "Waarom het julle ooreen gekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra."
10. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedraai en by haar man begrawe. 
11. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. 

Thursday 17 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:6-11)
6. And the young men arose and wrapped up (the body) and carried it out and buried it. 
7. Now after an interval of about three hours his wife came in, not having learned what had happened.  
8. And Peter said to her: "Tell me, did you sell the land for so much?" 'Yes,' she said, 'for so much.'
9. Then Peter said to her: "How could you two have agreed and conspired together to try to deceive the Spirit of the Lord? Listen! The feet who have buried your husband are at the door, and they will carry you out (also). 
 10. And instantly she fell down at his feet and died, and the young men entering, found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. 
11. And the whole Church and all others who heard of these things were appalled - (great awe and strange terror and dread seized them). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Once again a stunning and meaningful photo, sent to me by Alta van Vuuren. (The photo being by Charles Stanley). May you both be richly blessed. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 19 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:12-16)
12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en  wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. 
13. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. 
14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne, sowel as vroue,
15. sodat hulle die siekes op die strate uitgedra, en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val.  
16. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en almal is genees. 

Saterday 19 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:12-16)
12. Now, by the hands of the apostles numerous and startling signs and wonders were being performed among the people. And by common consent they all met together (at the temple) in the covered porch (walk) called Solomon's. 
13. And none of those who were not of their number dared to join and associate with them, but the people held them in high regard, and praised and made much of them. 
14. More and more there were being added to the Lord those who believed (those who acknowledged Jesus as their Saviour, and devoted themselves to Him, joined and gathered with them), crowds of men and women, 
15. so that they (even) kept carrying out the sick into the streets, and placing them on couches and sleeping pads, (in the hope) that as Peter passed by, at least his shadow might fall on some of them. 
16. And the people gathered also from the towns and hamlets around Jerusalem, bringing the sick and those troubled with foul spirits, and they were all cured.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 15 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:35-37)
35. En aan elkeen is uitgedeel wat hy nodig gehad het. 
36. En Joses wie se bynaam onder die apostels Bárnabas was - wat as dit vertaal was beteken: 'Seun van vertroosting' - 'n Leviet uit Ciprus,
37. het 'n stuk grond gehad en dit verkoop, en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 

Tuesday 15 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 36,37)
36. And Joseph, a Levite and native of Cyprus who was surnamed Barnabas by the apostles, which interpreted means: 'Son of Encouragement',
37. sold a field which belonged to him, and brought the sum of money and laid it at the feet of the apostles.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)Friday, 11 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 14 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:32-34)
32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. 
33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. 
34. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was,  het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê.  

Monday 14 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:32-34)
32. Now the company of believers was of one heart and soul, and not one of them claimed that anything which he possessed was (exclusively) his own, but everything they had was in common and for the use if all. 
33. Nor was there a destitude or needy person among them, for as many as were owners of lands and houses proceeded to sell them, and one by one they brought (gave back) the amount received from the sales,
34. and laid it at the feet of the apostles. Then distribution was made according as anyone had need. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 13 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:27-31)
27. "Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U Heilige Kind Jesus, wat U gesalf het,
28. "om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. 
29. "En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U Woord te spreek, 
30. "deurdat U, U hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van U Heilige Kind Jesus plaasvind."
31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die Woord van God met vrymoedigheid gespreek. 

Sunday 13 May 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:27-31)
27. "For in this city there actually met and plotted against Your Holy Child and Servant Jesus, Whom You consecrated by anointing, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and peoples of Israel,  
28. "to carry out all that Your hand and Your will and purpose had predestined (predetermined) should occur.  
29. "And now Lord, observe their threats, and grant to Your bondservants (full freedom) to declare Your message fearlessly. 
30. "While You stretch out Your hand to cure and to perform signs and wonders, through the authority and by the power of the Name of Your Holy Child and Servant Jesus."
31. And when they had prayed, the place in which they were assembled was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they continued to speak the Word of God with freedom and boldness and courage. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Alta van Vuuren for referring to this powerful section of Scripture. Thank you for sending it my way. May God bless you richly. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 12 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 4:24-26)
24. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef  en gesê: "Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see, en alles wat daarin is gemaak het, 
25. "wat deur die mond van U kneg David gesê het: 'Waarom het die nasies gewoed, en die volke nietige dinge bedink?
26. "'Die konings van die aarde het saamgestaan, en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen Sy Gesalfde.'"

Saturday 12 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:24-26)
24. And when they heard it, lifting their voices together with one united mind to God and said: "O Sovereign Lord, You are He Who made the heaven and the earth, and the sea and everything that is in them, 
25. "who by the mouth of our forefather David, Your Servant and Child, said through the Holy Spirit: 'Why did the heathen (Gentiles) become wanton and insolent and rage, and the people imagine and study and plan vain (fruitless) things (that will not succeed)?
26. "'The kings of the earth took their stand in array (for attack) and the rulers were assembled and combined together against the Lord and against His Annointed (Christ the Messiah).'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Hagee Ministries for the many powerful portions of Scripture posted on FB. May your organisation always be richly blessed. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 11 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:21-23)
21. En na hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik oor wat gebeur het. 
22. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as veertig jaar oud. 
23. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hul eie mense gegaan en alles vertel, wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. 

Friday 11 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:21-23)
21. Then, when the rulers and council members had further threatened them, they let them go, not seeing how they could secure a conviction against them because of the people; for everybody was praising and glorifying God for what had occurred. 
22. For the man on whom this sign (miracle) of healing was performed, was more than forty years old. 
23. After they were permitted to go, the apostles returned to their own (company), and told all that the chief priests and elders had said to them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)Monday, 7 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEATL FOR EACH DAY.

 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(
 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 10 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:18-20)
18. En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie. 
19. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: "Of dit reg is voor God om julle meer
gehoorsaam te wees as God, moet julle sélf beslis; 
20. "want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek, oor wat ons gesien en gehoor het nie."

Thursday 10 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:18-20)
18. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the Name of Jesus. 
19. But Peter and John answered and said to them: "Whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, yóú judge;
20. "for we cannot but speak the things which we have seen and heard."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 
PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 8 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:11-13)
11. "Hy is die Steen wat deur julle, die bouers verag is, wat 'n Hoeksteen geword het. 
12. "En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. 
13. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. 

Tuesday 8 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:11-13)
11. "This Jesus is the Stone Which was despised and rejected by you, the builders, but which Has become the Head of the corner (the Cornerstone). 
12. "And there is salvation in and through no One else, for there is no other name under heaven given among men, by and in which we must be saved."
13. Now when they saw the boldness and unfettered eloquence of Peter and John, and perceived that they were unlearned and untrained in the schools (common men with no educational advantages), they marvelled; and they recognized that they had been with Jesus. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


Many thanks to Joey Gates, who sent this powerful photo my way. May God bless you richly in all you put your hands to. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 9 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:14-16)
14. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sê nie. 
15. Hulle het hul toe gelas om buitekant die Raad (saal) te gaan, en met mekaar beraadslaag -
16. en gesê: 'Wat moet ons met hierdie manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik vir al die inwoners van Jerusalem; ons kan dit nie ontken nie.
17. 'Maar dat dit nie verder onder die volk versprei word nie, laat ons hulle dreig om nie meer in hierdie Naam met enige mens te spreek nie.'

Wednesday 9 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:14-17)
14. And since they saw the man who had been cured standing there beside them, they could not contradict the fact, or say anything in opposition. 
15. But having ordered (the prisoners) to go aside, out of the council (chamber) they conferred (debated) among themselves:
16. Saying: 'What are we to do with these men? For that an extraordinary miracle has been performed by (through) them, is plain to all the residents of Jerusalem, and we cannot deny it. 
17. 'But in order that it may not spread further among the people, let us severely threaten them, that from now on, they speak to no man in that Name.'

(Ek Vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. Saturday, 28 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 30 April 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:1-4)
1. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die negende uur. 
2. En daar is 'n sekere man aangedra, wat van geboorte af kreupel was; en hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die Skone genoem was, om 'n aalmoes te vra van die wat in die tempel ingaan. 
3. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n aalmoes gevra.  
4. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk, en gesê: "Kyk na ons!"

Monday 30 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:1-4)
1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. 
2. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple;
3. who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. 
4. And fixing his eyes on him, with John, Peter said: "Look at us!"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 1 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:5-8)
5. En hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. 
6. Maar Petrus sê: "Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus die Nasaréner, staan op en loop!"
7. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. 
8. En hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, in saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy hardloop en spring en God prys. 

Tuesday 1 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:5-8)
5. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. 
6. Then Peter said: "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you: In the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!"
7. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. 
8. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them - walking, leaping and praising God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 2 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:9-13)
9. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. 
10. En hulle het hom herken, dat dit hy was wat by die Skone Poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. 
11. En toe die kreupel man wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die volk met uitermate verbasing na hulle gehardloop in die pilaargang wat Salomo s'n genoem word. 
12. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk: "Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd, en waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? 
13. "Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het Sy Kind Jesus verheerlik, Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloën het, toe hy besluit het om Hom los te laat."

Wednesday 2 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:9-13)
9. And all the people saw him walking and praising God. 
10. Then they knew that it was he who sat begging alms at the Beautiful Gate of the temple; and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. 
11. Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them, in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. 
12. So when Peter saw it, he responded to the people: "Men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we had made this man walk?  
13. "The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let Him go."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 3 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3:14-18)
14. "En julle het die Heilige en Regverdige verloën en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk word, 
15. "en die Leidsman tot die lewe het julle gedood. 
16. "God het Hom uit die dood opgewek, waarvan ons getuies is. 
17. "En deur geloof in Sy Naam, het Sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, gesond gemaak. En die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee, in teenwoordigheid van julle almal. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes;
18. "maar God het op dié manier vervul wat Hy vantevore verkondig het deur die mond van die profete, dat die Christus sou ly."

Thursday 3 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:14-18)
14. "But you denied the Holy One and the Just, and asked for a murderer to be granted to you,  
15. "and killed the Prince and Author of Life, Whom God raised from the dead, of which we are witnesses. 
16. "By faith in the Name of Jesus this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' Name and the faith that comes through Him, that has given this complete healing to him, as you can all see.  
17. "Now brothers, I know that you acted in ignorance, as did your leaders, 
18. "but this is how God fulfilled what He foretold through all the prophets: saying that the Christ would suffer." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


Many thank for this photo, by Hagee Ministries. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 4 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 3;19-23) 
19. "Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, 
20. "en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,
21. "Hom wat die hemel moet ontvang tot op die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van Sy heilige profete. 
22. "Want Moses het tot die vaders gespreek: 'Die Here julle God sal vir julle 'n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. 
23. "'En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.'"

Friday 4 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 3:19-23)
19. "Repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord,
20. "and that He may send the Christ, Who Has been appointed for you - even Jesus.  
21. "He must remain in heaven until the time comes for God to restore everything, as He promised long ago through the holy prophets. 
22. "For Moses said: 'The Lord your God will raise up for you a Prophet like me from among your own people; you must listen to everything He tells you. 
23. "'Anyone who does not listen to Him, will be completely cut off from among His people.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 6 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:1-4)
1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom,
2. baie ontevrede omdat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. 
3. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. 
4. En baie van die wat die Woord gehoor het, het geglo; en die getal van die manne het omtrent vyfduisend geword. 

Sunday 6 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:1-4)
1. And while they (Peter and John) were talking to the people, the high priests and the military commander of the temple, and the Sadducees came upon them, 
2. being vexed and indignant through and through because they were teaching the people and proclaiming in (the case of) Jesus, the resurrection from the dead. 
3. So they laid hands on them (arrested them) and put them in prison until the following day, for it was already evening. 
4. But many of those who heard the message believed (adhered to and trusted in and relied on Jesus as the Christ). And their number grew and came to about five thousand. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 7 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelimge 4:5-10)
5. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, 
6. ook Annas, die hoëpriester, en Kájafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was; 
7. en toe hulle hul voorgebring het, vra hulle: 'Deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen?'
8. Daarop sê Petrus, gevul met die Heilige Gees, aan hulle: "Owerstes van die volk, en ouderlinge van Israel,
9, "as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het,
10. "laat dit bekend word aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat in die Naam van Jesus Christus die Nasaréner wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur Hom hierdie man gesond voor julle staan."

Monday 7 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:5-10)
5. Then on the following day, their magistrates and elders and scribes were assembled in Jerusalem, 
6. including Annas the high priest and Caiaphas and John and Alexander, and all the others who belonged to the high priestly relationship. 
7. And they set the men in their midst and repeatedly demanded: 'By what sort of power or by what kind of authority, did (such people as) you do this healing?'
8. Then Peter, (because he was) filled with (and controlled by) the Holy Spirit, said to them: 'Rulers of the people and members of the council (the Sanhedrin),
9. "if we are being put on trial (here) today and examined concerning a good deed done to benefit a feeble (helpless) cripple, by what means this man has been restored to health,  
10. "let it be known and understood by all of you, and by the whole house of Israel, that in the Name and the power and authority of Jesus Christ of Nazareth, Whom you crucified, (but) Whom God raised from the dead, in Him and by means of Him this man is standing here before you, well and sound in body."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om elke dag die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, majesteit, heerskappy, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to provide the correct section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, supremacy, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.