Monday, 19 March 2018

PÊREL VAN ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 20 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:6-9)
6. "En as dáár 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus; anders sal dit na julle terugkeer. 
7. "Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie.  
8. "En in watter stad julle ookal mag ingaan, en hulle jul ontvang, eet wat julle voorgesit word. 
9. "En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle: 'Die koninkryk van God het naby julle gekom.'"

Tuesday 20 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:6-9)
6. "And if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish, shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 
7. "And stay on in the same house, eating and drinking what they provide, for the labourer is worthy of his wages. Do not keep moving from house to house. 
8. "Whenever you go into a town and they receive and accept and welcome you, eat what is set before you.  
9. "And heal the sick in it and say to them: 'The kingdom of God Has come close to you.'"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by:
Bethel Prayer Fellowship. Many thanks to them!

Saturday, 17 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 Maart 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10:10-12)
10. "Maar watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan op sy strate en sê: 11. "'Selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af; maar tog moet julle dit weet dat die koninkryk van God naby julle gekom het.'
12. "En Ek sê vir julle: Vir Sodom sal dit verdraagliker wees in dié dag, as vir daardie stad."

PEARL FOR EACH DAY:
Wednesday 21 March 2018. 
(Luke 10:10-12)
10. "But whenever you go into a town and they do not receive and accept and welcome you, go out into its streets, and say: 
11. "'Even the dust of your town that clings to our feet, we are wiping off against you; yet know and understand this: The kingdom of God has come near you.'"
12. "I tell you, it shall be more tolerable in that day for Sodom than for that town."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Tuesday 20 March 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 10: 4-
4. 
5. 
6. 

PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 10:4-
4. 
5. 
6. "And  if anyone (worthy) of peace and blessedness is there, the peace and blessedness you wish shall come upon him, but if not, it shall come back to you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for drawing our attention to this profound Bible verse. 


Monday, 12 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 17 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:49-56)
49. En Johannes het geantwoord, en gesê: 'Meester, ons het iemand gesien wat in U Naam die duiwels uitdryf; en ons het hom belet, omdat hy U nie saam met ons volg nie.'
50. Maar Jesus sê vir hom: "Moet hom nie belet nie, want wie nie teen ons is nie, is vir ons."
51. En toe die dae van Sy opneming nader kom, het Hy Sy aangesig gerig om na Jerusalem te reis, 
52. en boodskappers voor Hom uitgestuur; en hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom, om vir Hom klarigheid te maak.  
53. En hulle het Hom nie ontvang nie, omdat Hy na Jerusalem op reis was. 
54. En toe Sy dissipels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle: 'Here, wil U hê dat ons moet sê dat vuur van die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elía ook gedoen het?'
55. Maar Hy draai Hom om en bestraf hulle en sê: "Julle weet nie van hoedanige Gees julle is nie;
56. "want die Seun van die Mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red."

Saturday 17 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:49-56)
49. 'Master' said John, 'We saw someone driving out demons in Your Name, and we tried to stop him, because he is not of us.' 
50. "Do not stop him," Jesus said. "For whoever is not against you, is for you."
51. As the time aproached for Him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. 
52. And He sent messengers out ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for Him,
53. but the people would not welcome or receive or accept
Him, because He was heading for Jerusalem.  
54. When the disciples James and John saw this, they asked: 'Lord do You want us to call fire down from heaven to destroy them?'
55.But Jesus turned and rebuked and severely censured them. He said: "You do not know of what sort of Spirit you are,
56. "for the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them (from the penalty of eternal death)." Then He and His disciples journeyed on to another village. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Joey Gates for the lovely and yet powerful 'good morning' declaration. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 18 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:57-62)
57. En terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Hom: 'Here, ek sal U volg, waar U ook mag gaan.'
58. Toe sê Jesus vir hom: "Die jakkalse het gate, en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy Sy hoof kan neerlê nie."
59. En Hy sê aan 'n ander een: "Volg My!" Maar hy antwoord: 'Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.'
60. En Jesus antwoord hom: "Laat die dooies hul eie dooies begrawe; maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God." 
61. En 'n ander een het ook gesê: 'Here ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.'
62. En Jesus antwoord hom: "Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie."

Sunday 18 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:57-62)
57. And it occurred that as they were going along the road, a man said to Him: 'Lord, I will follow you wherever You go.'
58. And Jesus told him: "Foxes have lurking holes, and the birds of the air have roosts and nests, but the Son of Man Has no place to lay His head."
59. And He said to another: "Become My disciple, side with My party, and accompany Me!" But he replied: 'Lord, permit me first to bury (await the death of) my father.'
60. But Jesus said to him: "Allow the dead to bury their own dead; but as for you, go and publish abroad, throughout all regions the Kingdom of God." 
61. Another also said: 'I will follow You Lord, and become Your diciple; but let me first say good-bye to those at my home.'
62. Jesus said to him: "No one who puts his hands to the plow and looks back (to the things behind), is fit for the kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).

Many thanks to John Hagee Ministries for this powerful statement. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 19 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 10:1-5)
1. En ná hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur, na elke stad of plek waar Hy sou kom. 
2. Hy sê toe vir hulle: "Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in Sy oes uitstuur. 
3. "Gaan dan; kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.
4. "Moenie 'n beurs of 'n reissak of ekstra skoene saamdra nie, en groet niemand op die pad nie.
5. "En in watter huis julle ookal mag ingaan, sê eers: 'Vrede vir hierdie huis.'"

Monday19 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 10:1-5)
1. Now after this the Lord chose and appointed seventy others, and sent them out ahead of Him, two by two, into every town and place where He Himself was about to come (visit).
2. And He said to them: "The harvest indeed is abundant (there is much ripe grain), but the farmhands are few. Pray therefore the Lord of the harvest to send out labourers into His harvest. 
3. "Go your way; behold, I send you out like lambs into the midst of wolves.
4. "Carry no purse, no provisions bag, no (change of) sandals; refrain from (retarding your yourney by) saluting and wishing anyone well along the way. 
5. "Whatever house you enter, first say: 'Peace be to this household!' (Freedom from all the distresses that result from the sin be with this family).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:46-48) 
46. En daar het 'n redenering onder hulle ontstaan, oor wie van hulle dan tog die grootste was. 
47. En toe Jesus die redenering van hulle hart opmerk, neem Hy 'n kindjie en laat dié by Hom staan, 
48. en Hy sê vir hulle: "Elkeen wat hierdie kindjie ontvang in My Naam, ontvang My, en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het; want wie die kleinste onder julle almal is, hy sal groot wees."

Thursday 15 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:46-48)
46. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. 
47. Jesus, knowing their thoughts, took a little child and had him stand beside Him. 
48. Then He said to them: "Whoever welcomes the little child in My Name, welcomes Me; and whoever welcomes Me, welcomes the One Who sent Me. For it is the one who is least among you all, who is the greatest."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Rosan Marais for the "Devine Message" from God, which she sent my way. PÊREL VIR ELKE DAG /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 14 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:43-45)
43. En almal was verslae oor die majesteit van God. En toe almal verwonderd was oor alles wat Jesus gedoen het, sê Hy vir Sy dissipels:
44. "Bewaar hierdie woorde in julle ore; want die Seun van die Mens sal oorgelewer word in die hande van die mense."
45. Maar hulle het hierdie woorde nie verstaan nie, en dit was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie sou begryp nie; en hulle was bang om Hom iets te vra oor hierdie Woord. 

Wednesday 14 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:43-45)
43. And they were all amazed at the greatness of God. While everyone was marvelling at all that Jesus did, He said to His disciples: 
44. "Listen carefully to what I Am about to tell you: The Son of Man is going to be delivered into the hands of men."
45. But they did not understand what this meant. It was hidden from them, so that they did not grasp it, and they were afraid to ask Him about it. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 13 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:37-42)
37. En op die volgende dag toe hulle van die berg afklim, kom 'n groot skare Hom tegemoet. 
38. En daar roep 'n man uit die skare en sê: 'Meester, ek bid U, kyk tog na my seun, want hy is my enigste.
39. 'En kyk, 'n gees gryp hom, en meteens skreeu hy, en hy laat hom stuiptrekkings kry met skuim in sy mond, en gaan amper nie van hom weg nie, en verniel hom.  
40. 'En ek het U dissipels gebid om hom uit te drywe, en hulle kon nie.'
41. Toe antwoord Jesus en sê: "O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal Ek by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier."
42. En toe hy nog aankom, skeur die duiwel hom, en laat hom stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees bestraf en die seun genees, en hom aan sy vader teruggegee.  

Tuesday 13 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9.37-42)
37. The next day when they came down from the mountain, a large crowd met Him.  
38. A man in the croud called out: 'Teacher, I beg You to look at my Son, for he is my only child.
39. 'A spirit seizes him and he suddenly screams; it throws him in convulsions so that he foams at the mouth. It scarcely ever leaves him, and is destroys him.   
40. 'I begged Your disciples to drive it out, but they could not.'
41. "You unbelieving and perverse generation," Jesus replied. "How long shall I stay with you, and put up with you? Bring your son here."
42. Even while the boy was coming, the demon threw him to the ground in a convulsion. But Jesus rebuked the impure spirit, healed the boy, and gave him back to his father. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


"PRAYING THE SCFIPTURES FOR YOUR ADULT CHILDREN." Written by Jodie Berndt.  


Monday, 5 March 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:7-10)
7. Herodes die viervors hoor toe van al die dinge wat deur Jesus gedoen is; en hy was met die saak verleë, omdat deur sommige gesê is: 'Johannes is uit die dode opgewek,'
8. en deur ander 'Elía het verskyn,'en deur ander: 'Een van die profete het opgestaan' 
9. En Herodes het gesê: 'Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie ander Man van Wie ek sulke dinge hoor?' En hy het probeer om Hom te sien. 
10.  En toe die apostels terugkom, en Hom alles vertel wat hulle gedoen het, het Hy hulle saamgeneem en in die eensaamheid gegaan na 'n verlate plek van 'n stad genaamd Betsáida. 

Tuesday 6 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:7-10)
7. Now Herod the tetrarch heard of all that was being done by (Jesus), and he was thorougly perplexed and troubled, because it was said by some that John the Baptist had been 
raised from the dead.    
8. And by others that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had come back to life.  
9. But Herod said: 'John I beheaded; but Who is this about Whom I learn such things by hearsay? And he sought to see Him. 
10. Upon their return, the apostles reported to Jesus all that they had done. And He took them (along with Him) and withdrew into privacy near a town called Bethsaida. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Alta van Vuuren who kindly sent this message from pastor Joel Osteen my way, to use as an illustration to a blog. May God bless you richly Alta! Love, your aunt. 


Wednesday, 28 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:28-31)
28. En omtrent agt dae ná hierdie woorde, het Hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. 
29. En terwyl Hy bid, het die voorkoms van Sy aangesig anders geword, en Sy klere skitterend wit. 
30. En daar was twee manne in gesprek met Hom; dit was Moses en Elía. 
31. Hulle het in heerlikheid verskyn en van Sy uitgang gespreek, wat Hy in Jerusalem sou volbring. 

Sunday 11 March. 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:28-31)
28. About eight days after Jesus said this, He took Peter, John and James with Him and went up onto a mountain to pray. 
29. As He waa praying, the appearance of His face changed, and His clothes became as bright as a flash of lightning. 
30. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendour, talking with Jesus. 
31. They spoke about His departure, which He was about to bring to fulfillment at Jerusalem. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to whoever sent this photo my way. May God bless you richly. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:4-6)
4. En watter huis julle ook mag ingaan, bly dáár en gaan dáárvandaan verder. 
5. En almal wat julle nie ontvang nie - as julle van daardie stad  weggaan, skud selfs die stof van julle voete af, as 'n getuienis teen hulle.  
6. En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan, en orals die Evangelie van God verkondig, en siekes gesond gemaak. 

Monday 5 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9: 4-6)
4. "And whatever house you enter, stay there, and from there depart. 
5. "And wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them."
6. And they departed and went through the villages, preaching the gospel, and healing everywhere. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Randy and Rozanne Frazee, from " Believe 365-Day Devotional."
Many thanks to them, to enable me to copy this exceptional photo, to use as illustration to my blog. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:32-36)
32. En Petrus en die wat saam met hom was, was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle Sy heerlikheid en die twee manne wat by Hom staan. 
33. En toe hulle van Hom weggaan, sê Petrus vir Jesus: 'Meester, dit is goed dat ons hier is; laat ons dan drie hutte maak, een vir U, en vir Moses een, en een vir Elía' - hy het nie geweet wat hy sê nie. 
34. Maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daardie manne in die wolk ingaan. 
35. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê: "Dit is My geliefde Seun. Luister na Hom!"
36. En nadat die stem gekom het, was Jesus daar alleen. En hulle het geswyg en aan niemand in daardie dae iets vertel van wat hulle gesien het nie.

Monday 12 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9;32-36)
32. Peter and his companions were very sleepy, but when they became fully awake, they saw His glory and the two men standing with Him. 
33. As the men were leaving Jesus, Peter said to Jesus: 'Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters - one for You, one for Moses, and one for Elijah.' He did not know what he was saying.
34. While he was speaking, a cloud appeared and covered them, and they were afraid as they entered the cloud. 
35. A voice came from the cloud saying: "This is My Son Whom I have chosen; listen to Him." 
36. When the voice had spoken, they found that Jesus was alone. The disciples kept this to themselves and did not tell anyone at that time what they had seen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte
Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Monday, 26 February 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 1 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:43-46)
43. En 'n vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, 
44. het van agter af gekom en die soom van Sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. 
45. Daarop sê Jesus: "Wie is dit wat My aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was: 'Meester, die skare druk en verdring U, en U sê: "Wie is dit wat My aangeraak het?"'
46. Maar Jesus antwoord: "Iemand het My aangeraak, want Ek het gemerk dat krag van My uitgegaan het."

Thursday 1 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:43-46)
43. And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, and though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. 
44. She came up behind Him and touched the fringe of His garment, and immediately her discharge of blood ceased.  
45. And Jesus said: "Who was it that touched Me?" When all denied it. Peter said: 'Master, the crowds surround You and are pressing in on You!'
46. But Jesus said: "Someone touched Me, for I perceive that power has gone out from Me."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 2 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Luka 8:47-50)
47. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor Hom neer en vertel Hom voor die hele volk om watter rede sy Hom aangeraak het, en dat sy onmiddellik gesond geword het. 
48. En Hy sê vir haar: "Hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede."
49. Terwyl Hy nog spreek, kom iemand van die owerste van die sinagoge se huis af, en sê vir hom: 'Jou dogter is dood, moenie die Meester lastig val nie.'
50. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord Hy en sê vir hom: "Moenie vrees nie. Glo net en sy sal gered word."

Friday 2 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:47-50)
47. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before Him declared in the presence of all the people why she had touched Him, and how she had been immediately healed.  
48. And He said to her: "Daughter, your faith has made you well, go in peace."
49. While He was still speaking, someone from the ruler's house came and said: 'Your daughter is dead, do not trouble the Teacher any more.'
50. But Jesus, on hearing this, answered him: "Do not fear, only believe, and she will be well."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 10 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:23-27) 
23. En Hy sê vir almal: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem, en My volg.
24. "Want elkeen wat sy lewe wil red sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red. 
25. "Wat baat dit die mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen?
26. "Want elkeen wat hom skaam vir My en My Woorde, vir hom sal die Seun van die Mens Hom skaam, wanneer Hy kom in Sy heerlikheid, en die van die Vader en van die heilige engele.
27. "Ek sê vir julle met waarheid: Daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God nie gesien het nie."

Saturday 10 March  2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:23-27)
23. Then He said to them all: "Whoever wants to be My disciple, must deny themselves and take up their cross daily and follow Me.
24. "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for Me, will save it. 
25. "What good is it for someone to gain the whole world, and yet loose or forfeit their very self? 
26. "Whoever is ashamed of Me and My Words, the Son of Man will be ashamed of them, when He comes in His glory, and the glory of the Father and of the holy angels. 
27. "Truly I tell you, some who are standing here, will not taste death, before they see the Kingdom of God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to John Hagee Ministries for these uplifting photos they always send my way. May this ministry be blessed.  

PEARL FOR EACH DAY. /. PÊREL VIR ELKE DAG.

Vrydag 9 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:18-21)
18. En toe Jesus besig was om alleen te bid, was Sy dissipels saam met Hom, vra Hy hulle en sê: "Wie sê die skare is Ek?"
19. En hulle antwoord en sê: 'Johannes die Doper, en ander Elía, en ander dat een van die ou profete opgestaan het.'
20. En Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is Ek?" En Petrus antwoord en sê: 'Die Christus van God!'
21. Toe gee Hy hulle 'n streng bevel, en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. 
22. En Hy sê: "Die Seun van die Mens moet baie ly en verwerp word, deur die ouderlinge, en die owerpriesters en skrifgeleerdes, en gedood word, en op die derde dag opstaan."

Friday 9 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:18-21)
18. And when Jesus was praying in private and His disciples were with Him, He asked them: "Who do the crowds say I Am?"
19. They replied: 'Some say John the Baptist; others say Elijah; and still others, that one of the prophets of long ago Has come back to life.'
20. "But what about you?" He asked. "Who do you say I Am?" Peter answered: 'God's Messiah.'
21. Jesus strictly warned them not to tell this to anyone.  
22. Then He said: "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and He  must be killed and on the third day be raised to life."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:11-12)
11. Maar die skare het dit te wete gekom en Hom gevolg; en Hy het hulle ontvang en met hulle gespreek oor die Koninkryk van God, en die wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak.  
12. En toe die dag begin daal, kom die Twaalf na Hom en sê vir Hom: 'Stuur die skare weg sodat hulle na die dorpe en buitewyke in die omtrek kan gaan en herberg en voedsel kry; want ons is hier in 'n verlate plek.'

Wednesday 7 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:11,12)
11. But when the crowds learned of it, they followed Him; and He welcomed them and talked to them about the Kingdom of God, and healed those who needed restoration to health.  
12. Now the day began to decline, and the Twelve came and said to Him: 'Dismiss the crowds and send them away, so that they may go to the neighbouring hamlets and villages, and the surrounding country and find lodging and get a supply of provisions, for we are here in an uninhabited (barren, solitary) place.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Photo by Jefferson Bethke, from his best selling book: JESUS RELIGION. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY B

Saterdag 3 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 8:51-56)
51. En toe Hy in die huis kom, het Hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. 
52. En almal het gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Hy sê: "Moenie huil nie; sy is nie dood nie, maar slaap."
53. En hulle het Hom uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was.
64. En toe Hy almal na buite uitgejaag het, gryp Hy haar hand en roep uit en sê: "Dogtertjie, staan op!"
55. En haar gees het teruggekom, en sy het onmiddellik opgestaan; en Hy het beveel dat hulle haar iets te ete moes gee. 
56. En haar ouers was verbaas, maar Hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie. 

Saturday 3 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 8:51-56)
51. And when He came to the house, He permitted no one to enter with Him, except Peter and John and James, and the girl's father and mother. 
52. And all were weeping for and bewailing her; but He said: "Do not weep, for she is not dead, but sleeping."
53. And they laughed Him to scorn, knowing full well that she was dead. 
54. And grasping her hand, He called, saying: "Child. Arise!" (From the sleep of death)!
55. And her spirit returned (from death) and she arose immediately, and He directed that she be given something to eat.  
56. And her parents were amazed, but He charged them to tell no one what had occurred.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Lysa TerKeurst, for me being able to use this picture. 
"Let your gentleness be evident to all." From her book: UNGLUED DEVOTIONAL. 


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 Maart 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 9:1-3)
1. En Hy het Sy twaalf apostel saamgeroep en hulle gesag en mag gegee oor al die duiwels, en om al die siektes te genees. 
2. En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en al die siekes gesond te maak,
3. en vir hulle gesê: "Neem niks vir die pad nie. geen stokke of brood of geld nie, en geeneen van julle moet twee kledingstukke hê nie."

Sunday 4 March 2018. 
PEARL FOR EACH DAY: 
(Luke 9:1-3)
1. Then Jesus called together the twelve apostles, and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 
2. And He sent them out to announce and preach the Kingdom of God, and to bring healing. 
3. And He said to them: "Do not take anything for your journey - neither walking stick, nor bag (for collection) nor food of any kind, nor money, and do not have two undergarments, (tunics)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om daagliks die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I trust the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship, and thanksgiving, from now and forever more).