Tuesday, 15 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 21 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:17-20)
17. En die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was - dit was die party van die Sadduseërs - en hulle was met nydigheid vervul,
18. en hulle het die hande aan die apostels geslaan, en hulle in die openbare gevangenis gesit. 
19. Maar 'n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei en gesê:
20. "Gaan heen, en staan en vertel in die tempel aan die volk al die woorde van hierdie (die ewige) lewe in Christus)."

Monday 21 May  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:17-20)
17. Then the high priest rose up, and those who were with him (the sect of the Sadducees), and they were filled with indignation,
18. and laid their hands on the appostles, and put them in the public prison. 
19. But during the night an angel of the Lord opened the prison doors and, leading them out, said:
20. "Go, take your stand in the temple courts, and declare to the people the whole doctrine concerning the Life (the eternal Life which Christ revealed).  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)
PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag16 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 5:1-5)
1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananías het saam met sy vrou Saffíra 'n eiendom verkoop, 
2. en ook met die medewete van sy vrou, van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring, en aan die voete van die apostels neergelê.  
3. Toe sê Petrus: "Ananías, waarom het die satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou?
4. "As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God."
5. En toe Ananías hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe; en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. 

Wednesday 16 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:1-5)
1. But a certain man named Ananias, with his wife Sapphira his wife, sold a possession. 
2. And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. 
3. But Peter said: "Ananias, why has satan filled your heart to lie to the Holy Spirit, and keep back part of the price of the land for yourself? 
4. "While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men but to God."
5. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. So great fear came upon all those who heard these things. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Robbie Le Hanie for sending this very powerful and appropriate section of Scripture my way, to use accordingly. May God bless you richly Robbie!

Monday, 14 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 17 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:6-11)
6. Daarna het die jongmanne opgestaan, en hom toegedraai en uitgedra en begrawe. 
7. En ná verloop van omtrent drie uur kom sy vrou in, sonder om te weet wat voorgeval het. 
8. En Petrus het haar aangespreek: "Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het?" En sy sê: 'Ja, vir soveel.' 
9. En Petrus sê vir haar: "Waarom het julle ooreen gekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra."
10. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer, en het gesterwe. En die jongmanne het ingekom en haar dood gevind, en haar uitgedraai en by haar man begrawe. 
11. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat dit gehoor het. 

Thursday 17 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:6-11)
6. And the young men arose and wrapped up (the body) and carried it out and buried it. 
7. Now after an interval of about three hours his wife came in, not having learned what had happened.  
8. And Peter said to her: "Tell me, did you sell the land for so much?" 'Yes,' she said, 'for so much.'
9. Then Peter said to her: "How could you two have agreed and conspired together to try to deceive the Spirit of the Lord? Listen! The feet who have buried your husband are at the door, and they will carry you out (also). 
 10. And instantly she fell down at his feet and died, and the young men entering, found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. 
11. And the whole Church and all others who heard of these things were appalled - (great awe and strange terror and dread seized them). 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Once again a stunning and meaningful photo, sent to me by Alta van Vuuren. (The photo being by Charles Stanley). May you both be richly blessed. PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 19 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 5:12-16)
12. En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en  wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo. 
13. En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. 
14. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne, sowel as vroue,
15. sodat hulle die siekes op die strate uitgedra, en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, op iemand van hulle sou val.  
16. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en almal is genees. 

Saterday 19 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 5:12-16)
12. Now, by the hands of the apostles numerous and startling signs and wonders were being performed among the people. And by common consent they all met together (at the temple) in the covered porch (walk) called Solomon's. 
13. And none of those who were not of their number dared to join and associate with them, but the people held them in high regard, and praised and made much of them. 
14. More and more there were being added to the Lord those who believed (those who acknowledged Jesus as their Saviour, and devoted themselves to Him, joined and gathered with them), crowds of men and women, 
15. so that they (even) kept carrying out the sick into the streets, and placing them on couches and sleeping pads, (in the hope) that as Peter passed by, at least his shadow might fall on some of them. 
16. And the people gathered also from the towns and hamlets around Jerusalem, bringing the sick and those troubled with foul spirits, and they were all cured.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 15 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:35-37)
35. En aan elkeen is uitgedeel wat hy nodig gehad het. 
36. En Joses wie se bynaam onder die apostels Bárnabas was - wat as dit vertaal was beteken: 'Seun van vertroosting' - 'n Leviet uit Ciprus,
37. het 'n stuk grond gehad en dit verkoop, en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 

Tuesday 15 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 36,37)
36. And Joseph, a Levite and native of Cyprus who was surnamed Barnabas by the apostles, which interpreted means: 'Son of Encouragement',
37. sold a field which belonged to him, and brought the sum of money and laid it at the feet of the apostles.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)Friday, 11 May 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 14 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:32-34)
32. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en niemand het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. 
33. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. 
34. Want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was,  het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en aan die voete van die apostels neergelê.  

Monday 14 May 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:32-34)
32. Now the company of believers was of one heart and soul, and not one of them claimed that anything which he possessed was (exclusively) his own, but everything they had was in common and for the use if all. 
33. Nor was there a destitude or needy person among them, for as many as were owners of lands and houses proceeded to sell them, and one by one they brought (gave back) the amount received from the sales,
34. and laid it at the feet of the apostles. Then distribution was made according as anyone had need. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 13 Mei 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 4:27-31)
27. "Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U Heilige Kind Jesus, wat U gesalf het,
28. "om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind. 
29. "En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan U diensknegte om met alle vrymoedigheid U Woord te spreek, 
30. "deurdat U, U hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van U Heilige Kind Jesus plaasvind."
31. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die Woord van God met vrymoedigheid gespreek. 

Sunday 13 May 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 4:27-31)
27. "For in this city there actually met and plotted against Your Holy Child and Servant Jesus, Whom You consecrated by anointing, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and peoples of Israel,  
28. "to carry out all that Your hand and Your will and purpose had predestined (predetermined) should occur.  
29. "And now Lord, observe their threats, and grant to Your bondservants (full freedom) to declare Your message fearlessly. 
30. "While You stretch out Your hand to cure and to perform signs and wonders, through the authority and by the power of the Name of Your Holy Child and Servant Jesus."
31. And when they had prayed, the place in which they were assembled was shaken; and they were all filled with the Holy Spirit, and they continued to speak the Word of God with freedom and boldness and courage. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Alta van Vuuren for referring to this powerful section of Scripture. Thank you for sending it my way. May God bless you richly.