Friday, 20 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 22 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 2:14-18)
14. Maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek: "Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde:
15. "Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur (ongeveer 9.00 vm) in die môre. 
16. "Maar dit is wat deur die profeet Joel gespreek is: 
17. "En in die laaste dae," spreek God: "Sal Ek van My Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. 
18. "En ook op my diensknegte en diensmaagde, sal ek in dié dae van My Gees uitstort, en hulle sal profeteer." 

Sunday 22 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:14-18)
14. But Peter, standing with the eleven, raised his voice and addressed them: "You Jews and all you residents of Jerusalem, let this be explained to you, so that you will know and understand; listen closely to what I have to say:
15. "For these men are not drunk, as you imagine, for it is (only) the third hour (about 9:00 a.m.) of the day;
16. "But (instead) this is (the beginning of) what was spoken through the prophet Joel:
17. "And it shall come to pass that in the last days," God declares, "that I will pour out My Spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy (telling forth the divine counsels) and your young men shall see visions (divinely granted appearences), and your old men shall dream (divinely suggested) dreams. 
18. "Yes, and on My manservants also, and on my maidservants in those days, I will pour out My Spirit, and they shall prophesy (telling forth the divine counsels and predicting future events, pertaining especially God's Kingdom)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Wednesday, 18 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saturday 21 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 2:8-13)
8. 'En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal (dialek) waarin ons gebore is?
9. 'Parthers en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesópotamië Judéa en Kappadócië, Pontus en Asië,
10. 'Frígië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libíë by Ciréne, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote,
11. Kretense en Arabiere - ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.'
12. En hulle was almal verbaas en radeloos, en sê die een vir die ander: 'Wat kan dit tog wees?'
13. Maar ander het gespot en gesê: 'Hulle is vol soetwyn!'
 
Saterdag 21 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:8-13)
8. 'Then how is it that we hear, each of us, in our own particular dialect to which we were born?
9. 'Parthians and Medes and Elamites, and inhabitants of Mesopotamia, Judea and Capadocia, Pontus and (the province of) Asia, 
10. 'Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya about Cyrene. and the transient residents from Rome, both Jews and the proselytes (to Judaism) from other religions. 
11. 'Cretans and Arabians too - we all hear them speaking in our own native tongues (and telling of) the mighty works of God!
12. And all were beside themselves with amazement and were puzzled and bewildered, saying one to another: 'What can this mean?'
13. But others made  joke of it and derisively said: 'They are simply drunk and full of sweet (intoxicating) wine.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).Sunday, 15 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 16 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 1:13,14)
13. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus en Andréas, Filippus, Thomas en Bartholomeus, Mattheus en Jakobus die seun van Alphéus, en Simon die Yweraar, en Judas, die seun van Jakobus. 
14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue, en met Maria, die moeder van Jesus, en met Sy broers. 

Monday 16 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:13,14)
13. And when they had entered the city, they mounted the stairs to the upper room where they were (indefinitely) staying - Peter and John and James and Andrew; Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus and Simon the Zealot, and Judas, son of James. 
14. All of these with their minds in full agreement devoted themselves steadfastly to prayer, (waiting together), with the women and Mary, the mother of Jesus, and with His brothers. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Saturday, 14 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 17 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 1:15-19)
15. En in dié dae het Petrus in die midde van die dissipels opgestaan - die skare van persone daar bymekaar was omtrent honderd en twintig - en gesê; 
16. 'Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid, aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het;
17. 'want hy is saam met ons getal gereken, en het die lot van hierdie bediening verkry. 
18. 'Hy het dan 'n stuk grond gekoop met die loon van ongeregtigheid, en het vooroor geval en oopgebars, en al sy ingewande het uitgestort;
19. 'en dit het bekend geword aan al die inwoners van Jerusalem, sodat daardie grond in hulle eie taal Akeldáma genoem is, dit is Bloedgrond.'

Tuesday 17 Aptil 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 1:15-19)
15. Now on one of those days, Peter arose among the brethren, the whole number of whom gathered together, was about a hundred and twenty.  
16. 'Brethren,' he said: 'It was necessary that the Scripture be fulfilled which the Holy Spirit foretold by the lips of David, about Judas who acted as guide to those who arrested Jesus. 
17. 'For he was counted among us and received (by divine allotment) his portion in this ministry. 
18. 'Now this man obtained a piece of land with the (money paid him as a) reward for his treachery and wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle (of his body) and all his intestines poured forth.'
19. 'And all the residents of Jerusalem became acquainted with the facts, so that they called the piece of land in their own dialect - Akeldama, that is: Field of Blood.'

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Wednesday, 4 April 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 10 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 21:15-17)
15. En toe hulle klaar was
Met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer aa hulle hier?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek U lief het.' Hy sê vir hom: "Laat My lammers wei."
16. Hy vra hom weer 'n tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Hy antwoord Hom: 'Ja Here, U weet dat ek u liefhet.' Hy sê vir hom: "Paa My skape op."
17. Hy bra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?" Petrus het hartseer geword omdat Hy hom die derde maal vrs: "Het jy My lief?"Petrus antwoord Hom: 'Here, U weet dst ek U liefhet!' Hy sê vir hom: "Laat My skape wei." 

Tuesday 10 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 21:18-22)
18.  Toe jy jonk was het jy jouself omgord en gewandel waar jy ookal wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitstrek en iemand anders sal jou omgord, en jou neem waar jy nie wil gaan nie." 
19. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter tipe dood Petrus God sou verheerlik. Hierna sê Hy vir hom: "Volg My!"
20. Maar toe Petrus omdraai, sien hy die dissipel vir wie Jesus liefgehad het, volg - die een wat op Sy bors geval en gevra het: 'Here, wie is U verraaier?'
21. Toe Petrus hom sien, sê hy vir Jesus: 'Here, wat van hierdie man?'
22. Jesus sê vir hom: "As Ek wil hê dat hy moet bly tot Ek kom, wat is dit vir jou?"

Wednesday 11 April  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:18-22)
18. "I assure you, most solemnly I tell you, when you were young you girded yourself (put on your own belt or girdle) and you walked about wherever you pleased to go. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will put your girdle around you and carry you where you do not wish to go."
19. He said this to indicate by what kind of death Peter would glorify God. After this, He said to him: "Follow Me!"
20. But Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved, following - the one who also had leaned back on His breast at the supper and had said: 'Lord, who is it that is going to betray You?'
21. When Peter saw him he said to Jesus: 'Lord, what about this man?'
22. Jesus said to him: "If I want him to stay (survive, live) until I come, what is that to you?"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).


Many thanks to Ashleigh Ford for this lovely photo, as illustration. 

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

LDonderdag 12 April 2018. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johanmes 21:23-25)
23. Hierdie Woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daardie dissipel nie sou sterwe nie; en Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar: "As Ek wil hê dat hy bly totdat Ek kom, wat gaan dit jou aan?"
24. Dit is daardie dissipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is.  
25. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het; maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen.  

Thursday 12 April 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(John 21:23-25)
23. So word went out among the brethern that this disciple was not going to die: yet Jesus did not say to him that he was not going to die, but, "If I want him to stay (survive, live) till I come, what is that to you!"
24. It is this same disciple who is bearing witness to these things and has recorded (written) them; and we (well) know that his testimony is true.     
25. And there are also many other things which Jesus did. If they should be all recorded one by one (in detail), I suppose that even the world itself could not contain (have room) for the books that would be written. Amen. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, majesteit, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate portion of Scripture every day, according to your needs and ecpectations. 
To Him be all glory, honour, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more).